Oktober 2009

A. VAN GASTEL VLOERTECHNIEKEN B.V.
ALGEMENE VERKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden hebben de hierna volgende termen de volgende betekenis:
a. “AV&G”: A van Gastel Vloertechnieken B.V. statutair gevestigd te Sint Oedenrode, Nederland en kantoorhoudende te Ochten;
b. “Offerte”: iedere offerte van AV&G aan de Opdrachtgever voor de levering van Producten, inclusief informatie betreffende de Producten, zoals prijzen, productinformatie, omschrijvingen, tijdschema’s, enz.;
c. “Opdrachtgever”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met AV&G een Overeenkomst heeft gesloten of die met AV&G een Overeenkomst wenst te sluiten;
d. “Overeenkomst”: een overeenkomst voor het tot stand brengen van een Werk, dan wel de levering van Producten door AV&G aan Opdrachtgever inclusief de Verkoopvoorwaarden;
e. “Product(en)”: elk product of alle producten, iedere dienst of diensten en/of gedeelte of gedeeltes daarvan die AV&G aanbiedt, verkoopt, verricht of levert aan de Opdrachtgever of heeft aangeboden, verkocht, verricht of geleverd, al dan niet ter uitvoering van een Werk;
f. “Verkoopvoorwaarden”: deze algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden;
g. “Werk”: het door of namens AV&G uit te voeren werk, al dan niet met gebruikmaking van de Producten.
1.2 De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere Offerte en iedere Overeenkomst. De Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle precontractuele situaties tussen AV&G en de Opdrachtgever, waaronder begrepen de aanvraag van en de onderhandelingen over een Offerte of beoogde Overeenkomst en ieder vervolg daarop, iedere uitbreiding, herhaling of daarop volgende regeling die het gevolg is van een Offerte en/of Overeenkomst.
1.3 Door de Opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door AV&G zijn aanvaard.

Artikel 2 Offertes
2.1 Geen enkele Offerte is bindend met betrekking tot inhoud, uitvoering, levertijden, beschikbaarheid en dergelijke, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anderszins vermeld door AV&G. Indien de Opdrachtgever een niet-bindende Offerte heeft aanvaard, is AV&G gerechtigd om de Offerte binnen drie werkdagen na ontvangst van een bericht van aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever, in te trekken.
2.2 Ingevolge artikel 2.1 van de Verkoopvoorwaarden, blijft een Offerte niet langer geldig dan tot dertig dagen na de dag waarop de Offerte is uitgebracht, tenzij AV&G nadrukkelijk schriftelijk anderszins heeft bepaald.
2.3 Offertes zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Een Overeenkomst is gesloten indien en zodra 1) de Opdrachtgever een schriftelijke onherroepelijke Offerte van AV&G tijdig en zonder voorbehoud heeft aanvaard, of 2) AV&G de Overeenkomst schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd (door middel van een opdrachtbevestiging of anderszins).
3.2 De schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door AV&G wordt als een juiste en volledige weergave van de Overeenkomst beschouwd, tenzij de Opdrachtgever hiertegen binnen vijf werkdagen na de datum van de schriftelijke bevestiging bezwaar maakt. De schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door AV&G wordt eveneens als een juiste en volledige weergave van de Overeenkomst beschouwd, indien AV&G al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever een aanvang met de betreffende werkzaamheden maakt en de Opdrachtgever daartegen niet onmiddellijk mondeling met een schriftelijke bevestiging protesteert.
3.3 Wijzigingen in en aanvullingen op een bepaling uit de Overeenkomst zijn alleen geldig indien en voor zover deze schriftelijk door AV&G zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen vijf werkdagen na de datum van deze schriftelijke bevestiging.
3.4 De Overeenkomst en de Verkoopvoorwaarden bevatten de gehele inhoud van de rechten en verplichtingen van de partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke mondelinge overeenkomsten,
verklaringen en/of mededelingen van de partijen. In het geval van tegenstrijdigheden of inconsistentie tussen de Overeenkomst en de Verkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen en kosten
4.1 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anderszins vermeld, zijn prijzen exclusief belastingen en andere overheidsheffingen en gebaseerd op levering franco werk zoals omschreven in artikel 7 van deze Verkoopvoorwaarden en op uitvoering tijdens de normale werktijden (zijnde maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur, m.u.v. officiële feestdagen).
4.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de prijzen van de Producten en/of prijsbepalende factoren stijgen waarop AV&G geen invloed heeft, zoals onder meer valutaschommelingen, belastingen, heffingen, invoerrechten, transportkosten, brandstofkosten, sociale lasten en verzekeringstarieven, ongeacht de reden daarvan, is AV&G gerechtigd om de prijs van de Producten dienovereenkomstig te verhogen.
4.3 Eventueel door AV&G verleende betalings- en andere kortingen hebben betrekking op de prijs, exclusief belastingen.
4.4 Indien een wijziging in of een aanvulling op de Overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever wordt overeengekomen, zal AV&G de Opdrachtgever wijzen op de gevolgen hiervan voor de overeengekomen prijs en is AV&G gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien AV&G de instructies van de Opdrachtgever niet op tijd ontvangt, zal de Opdrachtgever AV&G alle daaruit voortvloeiende kosten vergoeden.
4.5 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat deze of een gedeelte daarvan door een niet aan AV&G te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, wijst AV&G de Opdrachtgever op de financiële consequenties daarvan. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt, indien van toepassing, als meer of minder werk in rekening gebracht dan wel in mindering gebracht op de overeenkomen prijs.
4.6 Stelposten betreffende meer- of minderwerk zijn aangegeven in de normale handelsverkoopprijzen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anderszins vermeld.
4.7 Indien een vertraging in de voortgang van het Werk te wijten is aan de Opdrachtgever, geldt dit als meerwerk, en komen de hierdoor veroorzaakte extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Indien AV&G haar werkzaamheden dient te staken of op te schorten, dan wel het werk niet toegankelijk is, en zulks aan de Opdrachtgever te wijten is, alsmede indien de Opdrachtgever niet tenminste 48 uur voor aanvang van (een deel van) het Werk AV&G schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de redenen hiervoor, is AV&G gerechtigd om € 330,00 per persoon excl. BTW in rekening te brengen.

Artikel 5 Betaling
5.1 Bij en na het sluiten van een Overeenkomst zal de Opdrachtgever, op eerste verzoek van AV&G, een voorschot betalen ter hoogte van een door AV&G aan te geven bedrag of adequate zekerheid verstrekken voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en andere verplichten uit hoofde van de Overeenkomst. AV&G is gerechtigheid om de uitvoering van een verplichting onder de Overeenkomst op te schorten totdat het voorschot betaald of de gevraagde zekerheid in toereikende mate is verstrekt. De levertermijn gaat niet eerder in dan dat het gevraagde voorschot is ontvangen respectievelijk de zekerheid is verstrekt.
5.2 Betaling van alle rekeningen dient binnen veertien dagen na de factuurdatum plaats te vinden in de valuta zoals op de rekening staat vermeld.
5.3 Betalingen dienen te worden voldaan zonder kortingen, aftrek of verrekening om welke reden ook, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk schriftelijk anderszins is bepaald. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
5.4 Rekeningen worden geacht te zijn geaccepteerd en goedgekeurd tenzij de Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na de datum van de rekening schriftelijk bezwaar maakt tegen die rekening.
5.5 Indien de Opdrachtgever niet overgaat tot betaling binnen de overeengekomen termijn, zal de Opdrachtgever van rechtswege in gebreke zijn zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De “valutadatum” zoals vermeld op de bankafschriften van AV&G zullen worden beschouwd als de feitelijke betalingsdatum.
5.6 Bij niet tijdige en/of volledige nakoming van een betalingsverplichting door de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever aan AV&G de in Nederland verschuldigde wettelijke (handels)rente betalen over het bedrag in kwestie met ingang van de datum waarop het bedrag verschuldigd is tot de datum van volledige betaling, zulks onverminderd alle andere contractuele en wettelijke rechten van AV&G.
5.7 Alle incassokosten van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de Opdrachtgever. In deze kosten zijn mede begrepen de kosten van beslaglegging en de aanvraag van faillissement, alsmede kosten voor advocaten, deurwaarders en andere adviseurs en deskundigen.
5.8 Indien AV&G de Producten in termijnen, gedeelten of op afroep levert, zullen de rekeningen met betrekking tot iedere termijn, gedeelte of afroep worden behandeld als aparte rekeningen en zullen betaalbaar zijn in overeenstemming met de betaalvoorwaarden die van toepassing zijn op de gehele Overeenkomst.
5.9 Alle betalingen die aan AV&G door de Opdrachtgever zijn voldaan zullen in deze volgorde worden aangewend: 1) kosten, 2) rente, 3) hoofdsom naar volgorde van opeisbaarheid.
5.10 Tenzij AV&G nadrukkelijk schriftelijk anderszins heeft bepaald, zal betaling van de overeengekomen prijs als volgt geschieden, zulks na toezending van een factuur door AV&G:
– 1/3 van de overeengekomen prijs bij het tot stand komen van de Overeenkomst;
– 1/3 van de overeenkomen prijs indien de Overeenkomst voor de helft is uitgevoerd, dan wel de materialen en goederen voor de uitvoering van de Overeenkomst voor de helft door de Opdrachtgever zijn ontvangen, zulks ter beoordeling van AV&G;
– 1/3 van de overeengekomen prijs zodra AV&G aan de Opdrachtgever te kennen geeft dat het Werk gereed is voor oplevering.

Artikel 6 Tijdstip van levering
6.1 De door AV&G vermelde uitvoeringstijden, levertijden en leverschema’s zijn een naar haar beste weten gemaakte schatting.
6.2 AV&G is niet in gebreke als er niet tijdig wordt geleverd. In geval van vertraging wordt de uitvoeringstijd en/of levertijd dienovereenkomstig verlengd. AV&G zal onmiddellijk nadat zij kennis heeft genomen van een vertraging, daarvan mededeling doen aan de Opdrachtgever.
6.3 AV&G is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Opdrachtgever of een derde heeft geleden als gevolg van te late of incomplete levering. Een te late of incomplete levering is voor de Opdrachtgever nimmer een reden om de Overeenkomst te beëindigen. De Opdrachtgever vrijwaart AV&G voor aanspraken van derden in dit verband.
6.4 De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuze bepalingen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig ter kennis te brengen van AV&G.

Artikel 7 (Op)levering
7.1 Tenzij anders overeengekomen wordt een Product op de plaats van het werk geleverd. De kosten van het transport en de lossing komen voor rekening van AV&G. Indien van toepassing, wijst de Opdrachtgever de losplaats aan. De Opdrachtgever staat ervoor in dat het vervoermiddel van AV&G de losplaats veilig en goed kan bereiken. De wijze van transport en verpakking wordt door AV&G bepaald.
7.2 De dag waarop de Opdrachtgever weigert de levering in ontvangst te nemen zal worden beschouwd als de dag van levering. De Opdrachtgever zal worden geacht een levering te hebben geweigerd indien het Product voor levering is aangeboden maar levering onmogelijk bleek te zijn. In het geval de Opdrachtgever een levering weigert, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die AV&G lijdt als gevolg van deze weigering. Onder deze schade wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen opslagkosten, transportkosten, personeelskosten, kosten met betrekking tot het breken van puin.
7.3 Levering van het Product geschiedt tijdens normale werktijden. De tijdstippen van levering worden door AV&G in overleg met de Opdrachtgever vastgesteld.
7.4 Tenzij AV&G nadrukkelijk schriftelijk anderszins heeft bepaald, komen de goederen, hulp- en vulstoffen, grondstoffen, andere materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening en risico van de Opdrachtgever vanaf het moment van levering op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van de aanvang der werkzaamheden.
7.5 Zodra AV&G de Opdrachtgever heeft geïnformeerd dat het Werk gereed is voor oplevering, dient de Opdrachtgever het Werk binnen vijf werkdagen, al dan niet onder voorbehoud, te aanvaarden, dan wel onder aanwijzing van de gebreken te weigeren, bij gebreke waarvan het Werk als opgeleverd zal hebben te gelden.

Artikel 8 Werkomstandigheden
8.1 De Opdrachtgever verbindt zich jegens AV&G, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat:
a. de uitvoering van de werkzaamheden benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst geen vertraging ondervinden;
b. voor het opbergen van de materialen, werkstukken en gereedschappen een geschikte ruimte ter beschikking wordt gesteld gedurende de uitvoering van de Overeenkomst;
c. de toegang tot de werkruimtes onbelemmerd is;
d. de werkruimtes voldoende zijn verlicht, verwarmd en schoongemaakt en dat een aansluiting voor elektrische stroom ter beschikking is;
e. zonodig de mogelijkheid tot takelen bestaat;
f. in het algemeen het werk ter uitvoering van de Overeenkomst goede en ongestoorde voortgang kan vinden;
g. het gebruik van en de zorg voor alle ter plaatse aanwezige takels, liften en andere transportmiddelen voor rekening is van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Klachten en garanties
9.1 Klachten over een Product of een Werk na levering van dat Product of oplevering van dat Werk kunnen door de Opdrachtgever slechts geldend worden gemaakt door een schriftelijke klacht aan AV&G binnen veertien dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, tenzij AV&G nadrukkelijk schriftelijk anderszins heeft bepaald.
9.2 AV&G garandeert dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van deugdelijke materialen.
9.3 AV&G is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen, of voor door de Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden.
9.4 Geen garantie bestaat ten aanzien van verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen.

Artikel 10 Tekortkoming van de Opdrachtgever
10.1 De Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en haar
(resterende) schulden aan AV&G zullen onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd zijn indien:
a. De Opdrachtgever haar eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of aan haar uitstel van betaling wordt verleend;
b. Er beslag is gelegd op alle of een gedeelte van het vermogen van de Opdrachtgever en deze beslaglegging niet binnen tien dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
c. De Opdrachtgever, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan Opdrachtgever een redelijke termijn is vergund, niet geheel of gedeeltelijk voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst;
d. De Opdrachtgever nalaat een rekening geheel of gedeeltelijk te voldoen binnen te overeengekomen periode;
e. De Opdrachtgever in liquidatie gaat of besluit haar onderneming te liquideren, haar onderneming staakt, haar onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, de doelstelling van haar onderneming wijzigt of haar onderneming opheft;
f. Er een directe of indirecte verandering plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van de Opdrachtgever.
10.2 In de situaties zoals omschreven in artikel 10.1 van de Verkoopvoorwaarden is AV&G gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke of arbitrale tussenkomst, zonder tot enige vergoeding verschuldigd te zijn en onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten van AV&G:
a. de nakoming op te schorten van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever tot al haar verplichtingen jegens AV&G zijn nagekomen;
b. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door het doen van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever daartoe;
c. volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat de Opdrachtgever aan AV&G verschuldigd is;
d. alvorens over te gaan tot de uitvoering van de Overeenkomst, afdoende zekerheid van de Opdrachtgever te eisen en te verkrijgen voor de tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen;
e. de geleverde Producten geheel of gedeeltelijk terug te nemen, vrij van alle rechten van de Opdrachtgever, zonder enige verdere aansprakelijkheid of verplichting tot het (opnieuw) leveren van Producten aan de Opdrachtgever.
10.3 De Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om AV&G in staat te stellen haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst en de Verkoopvoorwaarden uit te oefenen.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming). In het geval van AV&G wordt onder overmacht in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen iedere natuurramp, staking, arbeidsonrust, ziekte of arbeidsongeschiktheid van leidinggevenden van AV&G, uitsluiting bij staking, opstandjes, verzuim of vertraging van de zijde van de leveranciers van AV&G betreffende alle of een gedeelte van de Producten, oorlogshandelingen, tekort of gebrek aan grondstoffen, epidemieën, problemen of fouten bij het transport, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, import en/of exportverboden, overheidsmaatregelen, brand, explosies, vorst, hoge temperaturen, storingen in communicatieverbindingen, elektriciteitsstoringen en andere bedrijfsstoringen binnen AV&G.
11.2 Overmacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
11.3 In het geval van overmacht zal AV&G haar verplichtingen voor de duur van de overmachttoestand opschorten zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op enige schadevergoeding. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door het zenden van een schriftelijke kennisgeving daartoe aan de andere partij. Na een dergelijke kennisgeving heeft geen van de partijen nog nadere verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, met uitzondering van mogelijke verplichtingen betreffende reeds geleverde Producten.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom
12.1 Niettegenstaande de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden, blijven de Producten eigendom van AV&G totdat de Opdrachtgever alle aan AV&G ingevolge de Overeenkomst verschuldigde bedragen, volledig heeft voldaan.
12.2 Indien AV&G geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud door vermenging of natrekking van de Producten of door enige andere reden, is de Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan AV&G te verpanden.
12.3 Zolang de Producten bezwaard zijn met een eigendomsvoorbehoud of een soortgelijk zekerheidsrecht en/of de Opdrachtgever gehouden is aan een verplichting om een eigendomsvoorbehoud of een soortgelijk zekerheidsrecht op de Producten te vestigen of te laten vestigen krachtens deze Verkoopvoorwaarden, zal de Opdrachtgever geen pandrecht vestigen op de Producten of deze op enige andere wijze bezwaren.
12.4 AV&G behoudt de intellectuele eigendomsrechten op alle door haar ontworpen tekeningen, afbeeldingen en berekeningen. Deze mogen door de Opdrachtgever niet zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AV&G worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden worden verstrekt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 In het geval AV&G, in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan, op grond van de wet en/of de Overeenkomst, jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto prijs (zoals bedoeld in artikel 4 1 van de Verkoopvoorwaarden) ingevolge de desbetreffende Overeenkomst of, indien gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, de netto prijs ingevolge dat gedeelte van de Overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
13.2 De aansprakelijkheid van AV&G is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directie schade word begrepen, doch niet uitsluitend, de kosten van het opruimen, uitbouwen, wegnemen of blootleggen van een door AV&G geleverd Werk of de geleverde gebrekkige Producten en de kosten voor het weer inbouwen, opbouwen of aanbrengen van een opnieuw geleverd Werk of geleverde deugdelijke Producten.
13.3 AV&G is niet aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van aansprakelijkheid is dat de Opdrachtgever het ontstaan van de schade binnen 48 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk aan AV&G meldt. (Rechts)vorderingen ter zake van schade vervallen door het enkele verloop van 12 maanden na de datum van (op)levering.
13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van aansprakelijkheid is dat AV&G, indien AV&G dit wenst, door Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld de oorzaak, aard en omvang van de schade te (laten) onderzoeken.
13.6 AV&G is niet aansprakelijk indien:
a. het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of verwerking van het Product, al dan niet in een Werk;
b. het Product of Werk veranderd of aangepast is door de Opdrachtgever en/of een derde;
c. het Product of Werk aan derden is overgedragen;
d. AV&G water, hulp- en vulstoffen, grondstoffen of andere materialen op aanwijzing van de Opdrachtgever heeft gebruikt;
13.7 Het indienen van een klacht ontheft de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens AV&G.
13.8 Adviezen van AV&G worden vrijblijvend verleend. AV&G is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een door AV&G verleend advies.
13.9 De in de voorgaande leden van dit artikel 13 van de Verkoopvoorwaarden genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid van AV&G, komen te vervallen indien deze aansprakelijkheid het gevolg is van opzet en bewuste roekeloosheid van bedrijfsleiding van AV&G.
13.10 De Opdrachtgever vrijwaart AV&G, haar medewerkers en degenen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de Overeenkomst (waaronder begrepen derden die door AV&G zijn ingeschakeld) tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, die op enigerlei wijze verband houden met de Overeenkomst en de uitvoering daarvan. De Opdrachtgever zal alle door AV&G of door haar ingeschakelde derden geleden schade en kosten verband houdende met de aansprakelijkheid volledig vergoeden, indien en voor zover deze schade ingevolge deze Overeenkomst niet voor rekening komt van AV&G.

Artikel 14 Algemene bepalingen
14.1 Als een bepaling uit een Overeenkomst of de Verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal een dergelijke bepaling zo veel mogelijk worden nagekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst en de Verkoopvoorwaarden geldig en van kracht en zullen partijen de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.
14.2 AV&G is gerechtigd de Verkoopvoorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever zal worden geacht iedere wijziging in de Verkoopvoorwaarden te hebben geaccepteerd als de Opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen (een of meerdere van) de wijzigingen binnen 10 werkdagen na kennisgeving door AV&G van de wijzigingen.
14.3 Als verschillende personen en/of bedrijven tezamen met de Opdrachtgever worden aangesteld, zullen deze hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de uitvoering van de verplichtingen onder de Overeenkomst.
14.4 Indien en voor zover door AV&G, al dan niet in een Offerte, zowel wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK Uitvoeringsvoorwaarden) als naar deze Verkoopvoorwaarden, dan gelden de bepalingen van beiden uitsluitend naast elkaar voor zover zij niet hetzelfde onderwerp regelen. Indien beiden wel hetzelfde onderwerp regelen, gaan deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde voor op de VLOK Uitvoeringsvoorwaarden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 De Verkoopvoorwaarden, de Overeenkomst en andere overeenkomsten die voortvloeien uit of in verband staan met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Verkoopvoorwaarden, een Overeenkomst of andere overeenkomsten die voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst, zullen uiteindelijk aan de bevoegde rechter te Arnhem voorgelegd, zulks onverminderd het recht van AV&G om de zaak bij een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.
15.3 AV&G en de Opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich in redelijkheid hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.